FRANCHISE CONTACT US
 
ระบบแฟรนไชส์
ขั้นตอนการดำเนินงาน
รูปแบบแฟรนใชส์
บริการจากเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท
แนะนำสถานที่เปิดร้าน
พูดคุยกับแฟรนไชส์
Information
 
        สมัคร    
English
 
 
แบบที่ 1 ( มีทำเล )   แบบที่ 2 ( ไม่มีทำเล )  

ทำเลที่ตั้ง
 
ทำเลที่ตั้ง
 

- ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอาคารสถานที่เป็นของตนเอง
โดยบริษัทฯพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 
- บริษัทฯจัดหาทำเลที่ตั้งให้
โดยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 
- ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาทซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆแล้ว
  - ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 1.2 ล้านบาท
ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอุปกรณ์ต่างๆแล้ว
 

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์
 
ข้อกำหนดของแฟรนไชส์
 

- มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
- ต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 100-150 ตารางเมตร
(รวมพื้นที่สต็อกสินค้า)
- ที่ตั้งร้านควรอยู่ในบริเวณที่รถเข้าไปส่งสินค้าได้
- ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
- อายุสัญญา 9 ปี
- รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชี
ในนามของบริษัทฯทุกวัน
 

- มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
- ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
- อายุสัญญา 9 ปี
- รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชี
ในนามของบริษัทฯทุกวัน
 
 
 
       
  สนใจสมัครแฟรนไชส์ แบบที่ 1  
 
  สนใจสมัครแฟรนไชส์ แบบที่ 2  
 
 
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท HOME ABOUT US NEWS&ACTIVITIES PRODUCTS PROMOTION FRANCHISE CAREERS FUN CORNER CONTACT US
Copyright © 2009 Central FamilyMart All rights reserved.